GDPR / Integritetspolicy

Detta dokument beskriver vi ISORDO ABs  integritetspolicy och förklarar hur vi använder dina personliga uppgifter (dvs. alla personidentifierande uppgifter om dig, som namn, adress, telefonnummer eller e-postadress och som allmänt benämns ”dina uppgifter” i denna policy) Denna integritetspolicy  beskriver hur personliga uppgifter som vi samlar in från dig eller som du tillhandahåller kommer att bearbetas av oss. 

ISORDO AB
ISORDO AB levererar konsulttjänster, Utbildningar, Effektivisering, Projektledning och Ledningssystem. ISORDO AB är ett företag registrerat i Sverige (org.nr. 559045-5464) med huvudkontor på Stora Brännbovägen 46, 19333 Sigtuna, Sverige.

Behandling av personuppgifter
All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter (GDPR) 

Information som vi samlar in
Vi kan samla in och bearbeta följande uppgifter om dig:

  • Uppgifter som du tillhandahåller genom att fylla i formulär på ISORDOs webbsida eller uppgifter du förser oss med på annat sätt. Detta omfattar uppgifter som du tillhandahåller när du registrerar dig för att registrerar dig via vårt kontaktformulär hos ISORDO (t.ex. e-postadress, namn, adress och telefonnummer.
  • Om du kontaktar oss kan vi spara information om korrespondensen och din epost-adress, utdelningsadress eller telefonnummer, beroende på hur du valt att kontakta oss.

Marknadsföring

  • Om du abonnerar på vårt informations- och/eller nyhetsbrev kommer vi att skicka dessa till dig via e-post, och då använda den e-postadress du angivit. Vi lagrar den enbart för att kunna hålla vår kontakt med dig. Du kan när som helst avsluta informations- och/eller nyhetsbrevet genom att välja att avprenumerera direkt i brevet. Det går också bra att kontakta oss och säga att du vill bli borttagen från våra register.

Vi säljer eller delar aldrig din e-postadress och övriga uppgifter till någon annan part för att de skall kunna använda dessa i marknadsföringssyfte eller annat ändamål.

Hur vi använder dina uppgifter

  • För att förse dig med den information du begär från oss samt förutsatt att du har givit ditt medgivande till att bli kontaktad för sådana ändamål. Vi kommer även att använda dina uppgifter för att skicka ut e-postpåminnelser, Sådana e-postmeddelanden kommer att innehålla länkar för hantering av inställningar och, i tillämpliga fall, länkar till avbeställning som du kan använda om du inte längre vill ta emot sådana e-postmeddelanden.

Rättslig grund

  • Intresseavvägning vid utskick av erbjudanden eller nyheter om uppdateringar av  tjänster samt inbjudan till aktiviteter såsom utbildningar, seminarier m.m. Vid avprenumeration upphör utskicken omedelbart. Dock kan uppgifterna komma att sparas i vårt register upp till 1 år efter avprenumeration i kvalitetssäkringssyfte.
  • Rättslig förpliktelse används när andra lagar kräver att vi lagrar informationen en viss tid såsom bokföringslagen m.fl.
  • Samtycke används i de fall ni självmant har valt att godkänna att vi får lagra era personuppgifter i syfte att administrera  information eller tjänster. Ett samtycke kan återtas närsomhelst varpå vår behandling av dina personuppgifter upphör såvida inte annan förpliktelse såsom Rättslig förpliktelse eller Fullgörande avtal anger annat. Dock kan uppgifterna komma att sparas i vårt register upp till 1 år i kvalitetssäkringssyfte.

Överföring av dina uppgifter till andra länder eller tredje part
Vi säljer eller delar aldrig din e-postadress och övriga uppgifter till någon annan part för att de skall kunna använda dessa i marknadsföringssyfte eller annat ändamål.

Vi kan dock dela dina personliga uppgifter till tredje part om vi är skyldiga att dela specifik information när vi fastställer att sådant utgivande är nödvändigt för att efterleva juridiska skyldigheter eller i syfte att genomdriva eller tillämpa våra användningsvillkor och andra avtal eller för att skydda ISORDOs intressen eller säkerhet.

ISORDO kan komma att lagra dina uppgifter med personuppgiftsbiträden lokaliserade inom EU (lagring och/eller säkerhetskopia).

Registerutdrag, korrigering eller borttagning av Personuppgifter

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter är ISORDO. Du har rätt att en gång per år kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter som förekommer om dig i ISORDOs verksamhet. Om du vill ha en kopia på en del eller samtliga uppgifter vi lagrar om dig kan du kontakta oss via angivna kontaktuppgifter längre ner på denna sida.

Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande bör du höra av dig på en gång. Du har också rätt att i vissa fall få uppgifter raderade samt återkalla ditt samtycke, om behandlingen grundar sig på samtycke.

Du har också rätt att be oss att inte använda dina personliga uppgifter för marknadsföringsändamål. Om du vill ändra dina inställningar för marknadsföring eller avbeställa nyhetsbrev som vi skickar, kan du kontakta oss eller klicka på länken ”avprenumerera” som finns i alla våra mejlutskick.

Frågor, synpunkter eller klagomål:
Om du har frågor, synpunkter eller klagomål som gäller ISORDOs hantering av personuppgifter eller denna integritetspolicy ber vi dig att ta kontakt med vårt dataskyddsombud genom att fylla i det här formuläret. Du kan också skicka ett brev med reguljär post till: ISORDO AB, Stora Brännbovägen 46, 193 33 Sigtuna